Edice Depozitář

Řada Studie

Miloš Sládek: Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém (PNP, 2017)
Je až s podivem, jak malou pozornost dosud věnovali literární historici (a to nejen v Čechách) tradičnímu perikopnímu systému. Přitom evangelijní čtení na jednotlivé neděle a svátky přímo či nepřímo ovlivňovala tematiku většiny kázání. Právě na vazbách mezi danou perikopou a obsahem nedělních promluv je založen tematický katalog bohemikálních pobělohorských kázání, který vznikl na základě excerpce osmnácti nedělních postil z let 1618–1763. Ke katalogu je připojen tematický rejstřík a několik vstupních kapitol, ve kterých je pozornost věnována specifikům barokní homiletiky, jednotlivým autorům tištěných postil a jejich literární tvorbě. Stranou výkladu nezůstaly ani otázky spjaté s problematikou dobových kazatelen, s pojetím nedělí v raném novověku mezi laiky i duchovními, problematika vlivů Bible a dalších autorit na vznik duchovních promluv či otázky jazykových a řečnických figur. 
Cena 320 Kč

 

Rumjana Dačevová a kol.: Karáskova galerie. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie (PNP, 2012)
Karáskovu galerii založil v 90. letech 19. století básník, spisovatel, kritik a dramatik Jiří Karásek ze Lvovic (1871–1951), přední český představitel dekadentní literatury, milovník umění a sběratel. Během půl století vytvořil velkou sbírku českého a evropského umění, převážně kreseb a grafiky, největší sbírku polského umění mimo území Polska, knihovnu a archiv. Kolekce českého umění zahrnující tvorbu od konce 19. století do poloviny 20. století, která je hlavním tématem této publikace, tvoří důležitou součást výtvarné sbírky Karáskovy galerie. Je odrazem sběratelovy osobnosti, jeho snah a cílů zachytit co nejširší segment rozmanitých výtvarných projevů. Sbírka vznikala v tvůrčím ovzduší okruhu Moderní revue, který ji obohatil o díla ideově a generačně spřízněným umělců. Dokládá počáteční vývoj českého moderního umění, zejména symbolismu a secese. Sběratelova představa o jedinečné moci krásy a umění odolávala převratným avantgardním směrům a ovlivnila konzervativní charakter sbírky v následujících obdobích.
Cena 220 Kč  Snížená cena 90 Kč